Statut Szkoły

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

Statut szkoły określa główne kierunki pracy szkoły, organizację szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania i egzaminowania. To najważniejszy dokument prawny szkoły.

Statut szkoły >>>>>>>

Program wychowawco - profilaktyczny

Program wychowawczo - profilaktyczny.

Program wychowawczo - profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

Tutaj można zapoznać się z programem >>>>>>

Plan pracy szkoły

Plan pracy szkoły na rok szk. 2020/2021

Plan pracy szkoły opiera się na planie nadzoru pedagogicznego, programie wychowawczo - profilaktycznym i tradycji szkoły

Zapraszamy do zapoznania się z naszym planem pracy >>>>>>

Rekrutacja - przedszkole

Dokumenty rekrutacyjne do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Dokumenty stanowią załącznik do zarządzenia Burmistrza Głubczyc

Deklaracja o kontynowaniu wychowania przedszkolnego (DLA DZIECI JUŻ ZAPISANYCH I UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA)

Wniosek o przyjęcie dzieska do przedszkola

Kryteria rekrutacyjne

Uchwała Rady MIejskiej w sprawie kryteriów rekrutacyjnych

Rekrutacja - szkoły

Dokumenty rekrutacyjne do szkoły

Dokumenty stanowią załącznik do zarządzenia Burmistrza Głubczyc

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej

Oświadczenie rodzica

Przed głównym wejściem do budynku szkoły jest umieszczona również skrzynka pocztowa, gdzie można zostawić wszelką, papierową korespondencję. Zapraszamy do kontaktów.