Dokumenty rekrutacyjne dla dzieci na rok szkolny 2021/2022


Dokumenty rekrutacyjne do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Dokumenty stanowią załącznik do zarządzenia Burmistrza Głubczyc o poniższej treści:

ZARZĄDZENIE NR 745/21 BURMISTRZA GŁUBCZYCz dnia 8 stycznia 2021 r.w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli

DOKUMENTY

Deklaracja o kontynowaniu wychowania przedszkolnego (DLA DZIECI JUŻ ZAPISANYCH I UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA)

Wniosek o przyjęcie dzieska do przedszkola

Kryteria rekrutacyjne

Uchwała Rady MIejskiej w sprawie kryteriów rekrutacyjnych

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Przed głównym wejściem do budynku szkoły jest umieszczona również skrzynka pocztowa, gdzie można zostawić wszelką, papierową korespondencję w tym dokumenty rekrutacyjne.

Zapraszamy do kontaktów.


Dokumenty rekrutacyjne do szkoły

Dokumenty stanowią załącznik do zarządzenia Burmistrza Głubczyc o poniżsej treści:

ZARZĄDZENIE NR 746/21 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 8 stycznia 2021 r.w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych

DOKUMENTY

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej

Oświadczenie rodzica

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Przed głównym wejściem do budynku szkoły jest umieszczona również skrzynka pocztowa, gdzie można zostawić wszelką, papierową korespondencję w tym korespondencję rekrutacyjną.

Zapraszamy do kontaktów.

 1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

2. 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

3.

Ferie zimowe

 

4 - 17 stycznia 2021 r.

– na terenie całego kraju

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111)

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

5.

Egzamin ósmoklasisty

25-27 maja 2021 roku

1.język polski 25 maja2021r. (wtorek)godz. 9:00

2.matematyka 26 maja2021r.(środa) godz. 9:00

3.język obcy nowożytny 27 maja2021r.(czwartek) godz.9:00

www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

25 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

 

7.

Ferie letnie

 

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

Instrukcja


Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

Statut szkoły określa główne kierunki pracy szkoły, organizację szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania i egzaminowania. To najważniejszy dokument prawny szkoły.

Statut szkoły >>>>>>>


Program wychowawczo - profilaktyczny.

Program wychowawczo - profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

Tutaj można zapoznać się z programem >>>>>>


Plan pracy szkoły na rok szk. 2020/2021

Plan pracy szkoły opiera się na planie nadzoru pedagogicznego, programie wychowawczo - profilaktycznym i tradycji szkoły

Zapraszamy do zapoznania się z naszym planem pracy >>>>>>


Dokumenty rekrutacyjne do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Dokumenty stanowią załącznik do zarządzenia Burmistrza Głubczyc

Deklaracja o kontynowaniu wychowania przedszkolnego (DLA DZIECI JUŻ ZAPISANYCH I UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA)

Wniosek o przyjęcie dzieska do przedszkola

Kryteria rekrutacyjne

Uchwała Rady MIejskiej w sprawie kryteriów rekrutacyjnych


Dokumenty rekrutacyjne do szkoły

Dokumenty stanowią załącznik do zarządzenia Burmistrza Głubczyc

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej

Oświadczenie rodzica

Przed głównym wejściem do budynku szkoły jest umieszczona również skrzynka pocztowa, gdzie można zostawić wszelką, papierową korespondencję. Zapraszamy do kontaktów.