INFO

ul. Szkolna 5,
48-118 Lisięcice

Administrator

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SZKOŁY/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SP W LISIĘCICACH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM WIRUSEM COVID-19

 

 1. Uwagi wstępne
 2. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w SZKOLE/PRZEDSZKOLU, odpowiada Dyrektor Szkoły.
 3. W szkole/przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 4. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
 5. Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7.30 do 14.00 lub odwozu
 6. W szkole/przedszkolu uczniowie nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych Procedurach.
 7. Na czas pracy przedszkola/szkoły, drzwi wejściowe do budynku szkoły są zamykane (domofon).
 8. Na tablicy ogłoszeń przy drzwiach wejściowych, przy sekretariacie znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

 

 1. Organizacja opieki /zajęć szkolnych

 

1 Jedna grupa dzieci  przebywa w jednej wyznaczonej i stałej sali,

 1. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele/opiekunowie.
 2. Jedna grupa przedszkolna/klasa będzie liczyć maksymalnie 12 dzieci + nauczyciel (+ opiekun w oddziale przedszkolnym). Wynika to z powierzchni sali.

4.Grupy dzieci/klasy nie będą  stykać się ze sobą.

 1. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie będzie mniejsza niż 4 mna jedno dziecko i każdego opiekuna. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.
 1. Z sali, w której przebywają dzieci, usunięte zostały zabawki, przedmioty, pomoce, sprzęty, których nie można będzie  skutecznie uprać lub dezynfekować, np. pluszowe zabawki, dywany, książki, ….
 2. Wykorzystywane przybory sportowe - piłki, skakanki, obręcze i inne – będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane po każdym użyciu.
 3. Dzieci/uczniowie nie mogą przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek jaki i wynosić je z przedszkola.

9.Sale będą  wietrzone przynajmniej raz na godzinę i w czasie przerw, a w razie potrzeby także w trakcie zajęć

 1. Opiekunowie powinni zachować między sobą dystans społeczny wynoszący minimum 2 m.
 2. Personel kuchenny, nie może kontaktować się z dziećmi i opiekunami grup. 
 3. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający /odbierający dzieci / z przedszkola lub szkoły zachowują dystans społeczny 2 metrów zarówno w stosunku do pracowników przedszkola/szkoły, jak i innych dzieci i ich rodziców, przy  rygorystycznym  zachowaniu wszelkich środków ostrożności – /osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk/. Zarządza się:

-  Na teren budynku szkoły wpuszczany jest tylko uczeń.

-  Rodzic komunikuje się z pracownikiem szkoły tylko poprzez domofon umieszczony obok wejścia głównego do szkoły.

 - Rodzice oczekują na dziecko przed budynkiem szkoły.

 1. W każdej z części szatni przedszkola może przebywać tylko 1 rodzic/ opiekun z dzieckiem. Obowiązuje zasada, że na 15 m2. przebywa  jeden rodzic z dzieckiem. W miarę możliwości w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.
 2. Pracownicy przedszkola regulują przepływ dzieci i rodziców w szatniach, a rodzice i dzieci zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracownika w momencie oddawania lub odbierania dziecka z przedszkola.
 3. Poczekalnią dla dzieci i ich rodziców w momencie przyjścia lub odbioru dziecka z przedszkola lub szkoły jest teren przed wejściem do przedszkola/szkoły, a w razie niepogody dzieci z rodzicami/opiekunami wpuszczane będą głównym wejściem do szkoły i tam znajdować się będzie poczekalnia. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Do przedszkola/szkoły przyjmowane będą tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych  sugerujących chorobę zakaźną.
 5. Przed każdym wejściem do przedszkola/szkoły będzie mierzona temperatura ciała termometrem bezdotykowym dziecka i rodzica.
 6. Dzieci do przedszkola/szkoły przyprowadzane są przez osoby zdrowe. W przypadku gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 7. Rodzice / opiekunowie dzieci poprzez odpowiednie oświadczenie zapewniają  możliwość szybkiego kontaktu, ponadto  wyrażają zgodę na zmierzenie temperatury dziecku, gdyby wystąpiły u niego niepokojące objawy chorobowe.
 8. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych, zostanie ono odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób a rodzice/ opiekunowie poinformowani o konieczności  natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola. 
 9. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w przedszkolu/szkole tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.
 10. Dzieci będą miały możliwość przebywania na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią i zmianowości grup. Na boisku mogą przebywać dwie grupy w założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 11. Sprzęt znajdujący się na placu zabaw lub boisku sportowym będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a szczególnie po każdorazowym użyciu. Jeśli nie ma możliwości dezynfekcji części sprzętu, zabezpieczy się go przed używaniem np. taśmą.
 12. Na czas zamknięcia przedszkola/szkoły, place zabaw i boiska są zamykane i zabezpieczone przed używaniem informacją o zakazie użytkowania.
 13. Nie będzie możliwości wychodzenia z grupą poza teren przedszkola/szkoły, np. na spacer
 14. Zadania nauczyciela/wychowawcy świetlicy w przedszkolu i szkole

- sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba uczniów zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u uczniów, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

- sprawdzają, czy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą;

- dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po przerwie, czy po powrocie ze świeżego powietrza;

- wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

- organizują przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela;

- dbają o to, by uczniowie z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z uczniami z innej grupy;

- ograniczają aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami;

- unikają organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalają bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni sportowej przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć;

-  zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 2 m.

 1. Higiena, czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń i powierzchni.
 1. Przy wejściu do budynku będzie znajdować się płyn dezynfekujący wraz z informacją o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez wchodzące osoby dorosłe i dzieci powyżej 6 roku życia.
 2. Każdy rodzic czy opiekun musi mieć rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta.
 3. Dzieci będą instruowane i napominane o częstym i dokładnym myciu rąk, przed jedzeniem, powrotem z placu zabaw, obiektów sportowych lub rekreacyjnych, czy po skorzystaniu z toalety.
 4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcji przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. 

5 Odbywać się będzie  monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.  Zapewniana będzie bieżącą dezynfekcja toalet.

4.W przeprowadzaniu dezynfekcji, będą ściśle przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 III. Środki ochrony osobistej dla personelu

 1. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej:

- jednorazowe rękawiczki,

- maseczki na usta i nos jednorazowe lub wielorazowe. Maseczki jednorazowe używa się max. 2 godz. lub do czasu zawilgocenia. W przypadku maseczek wielorazowych należy stosować procedurę postępowania z maseczkami zawartą w odrębnym dokumencie.

- przyłbice – na  życzenie.

 1. Zasady w przygotowywaniu, dostarczaniu i spożywaniu posiłków.

1.Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.

 1. Zapewnione są środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni C. 

3.Posiłki są spożywane w miejscach do tego przeznaczonych, a ich wydawanie jest zmianowe dla grup. Personel kuchenny dostarcza potrawy w wyznaczone miejsce skąd odbierane są przez opiekunów grup. Zwrot naczyń odbywa się w podobny sposób.  

 1. Blaty stoły i poręcze krzeseł będą czyszczone po każdym spożyciu posiłku.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

                                  LUB  ZACHOROWANIA   NA COVID-19

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu placówki
 2. Do pracy w przedszkolu/szkole  mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 3. Wyznacza się (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie nr 5 (sala korekcyjna) w szkole jako obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe na bieżąco, a szczególnie po opuszczeniu przez osobę z objawami chorobowymi.
 4. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika będącego w szkole/przedszkolu lub na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od innych dzieci lub pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 1. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem /rodzicami /opiekunem/opiekunami ucznia i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach. Dziecko/uczeń jest odbierany z pomieszczenia wyznaczonego do izolacji.
 1. W przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń/pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, włączniki, itp.).
 3. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 4. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach przedszkola/szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Listę przekazuje się właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 5. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do w celu konsultacji lub uzyskania porady do stacji sanitarno-epidemiologicznej w Głubczycach.
 6. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 7. Pracownicy przedszkola i szkoły zobowiązani są do bieżącego śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

VI Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 18 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

Dyrektor szkoły