Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Procedury
obowiązujące 
w naszej szkole

Co to procedura?

Procedura to ustalony i opisany – punkt po punkcie – sposób postępowania pracownika lub przebiegu procesu w firmie. Określa kto, w jaki sposób, w jakiej kolejności ma wykonać dane czynności. Celem procedur jest ustandaryzowanie działań pracowników tak, by były powtarzalne, mierzalne i skuteczne.

Procedury dotyczące nauczycieli

- aktualizacja 2022r. -

Nauczyciel

Procedura postepowania w sprawach rozwiazywania trudności wychowawczych
 1. Nauczyciel zgłasza problem wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca rozpoznaje sytuację ucznia (spotkanie z uczniem, rodzicami, z nauczycielami uczącymi, wywiad środowiskowy) i podaje środki zaradcze.
 3. W przypadku złożonych problemów wychowawczych zgłasza je do pedagoga szkolnego, informując o wszystkich podjętych dotychczas działaniach.
 4. Pedagog w trudniejszych sytuacjach informuje dyrektora szkoły i Zespół Wychowawczy.
 5. Zespół Wychowawczy omawia zgłoszone problemy i ustala sposób działania:
  1. zorganizowanie spotkań́ uczniów, rodziców, nauczycieli z pedagogiem (rozmowy indywidualne),
  2. kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  3. kierowanie na odpowiedni rodzaj zajęć ́ dodatkowych (terapia pedagogiczna, socjoterapia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne),
  4. potrzebie badań specjalistycznych,
  5. występowanie z wnioskami do Sądu o nadzór kuratorski nad rodzicami niewydolnymi wychowawczo.
Procedura postepowania w przypadku ucznia, który swoim niewłaściwym zachowaniem znacznie zakłóca lub uniemożliwia prowadzenie lekcji.
 1. Nauczyciel upomina ucznia i zobowiązuje go do właściwego zachowania,  upewnia się, czy został dobrze zrozumiany.
 2. Poleca mu zmianę miejsca pracy w klasie, wpisuje stosowną uwagę w dzienniku.
 3. Jeśli upomnienia i zmiana miejsca nie skutkują  „wyłącza” ucznia z udziału w lekcji oddając go pod opiekę pedagoga szkolnego, wicedyrektora lub dyrektora szkoły,
 4. Nauczyciel informuje wychowawcę oraz rodziców o nieodpowiednim zachowaniu ucznia.
 5. Jeżeli niewłaściwe zachowania ucznia powtarzają się, nauczyciel zawiadamia o tym wychowawcę klasy oraz pedagoga szkolnego. Nauczyciel z wychowawcą i pedagogiem opracowują wspólną strategię postępowania.
 6. Wychowawca organizuje spotkanie z rodzicami ucznia - podjęcie dalszych ustaleń.
 7. W  przypadku, gdy rodzice nie współpracują ze szkołą, a sytuacja nie ulega poprawie, szkoła kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację opiekuńczo – wychowawczą dziecka.
Procedura postepowania w przypadku przedłużającej się nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych
 1. Rodzic ma obowiązek w ciągu trzech dni poinformować szkołę o przyczynach nieobecności dziecka.
 2. Jeżeli po upływie tego czasu  brak jest informacji od rodziców o przyczynach  nieobecności dziecka wychowawca ma obowiązek rozpoznać przyczynę  absencji, poprzez nawiązanie kontaktu z rodzicami (telefon, dziennik elektroniczny, wyjście do domu, list polecony).
 3. Jeżeli nieobecność przedłuża się wychowawca zgłasza sprawę pedagogowi szkolnemu, który przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia zobowiązując ich do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
 4. Pedagog zobowiązuje ucznia do regularnego uczęszczania do szkoły.
 5. W przypadku niedotrzymania przez ucznia i rodziców zobowiązania, dyrektor  wszczyna postępowanie administracyjne.
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia

1. Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkoły uznajemy:

 1. lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec w/w osób wyrażone w słowach lub gestach, prowokacje pod adresem w/w osób wyrażone w słowach lub gestach,
 2. nagrywanie lub fotografowanie w/w pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody, naruszanie ich prywatności i własności prywatnej,
 3. użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej, pomówienia i oszczerstwa wobec w/w pracowników, naruszanie ich nietykalności osobistej

2. O zaistniałym przypadku, nauczyciel lub pracownik szkoły powiadamia wychowawcę klasy (w przypadku jego nieobecności powiadamia pedagoga szkolnego lub dyrektora). 

3. Wychowawca klasy niezwłocznie powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji, wzywa ich do szkoły, sporządza notatkę z rozmowy w zeszycie  wychowawcy, pod którą podpisują się rodzice. 

4. W obecności rodziców uczeń przeprasza osobę, której godność naruszył.  Wychowawca klasy udziela uczniowi nagany za naruszenie regulaminu i statutu szkoły. 

5. Jeżeli uczeń ma kuratora, zostaje on o tym zajściu powiadomiony przez  wychowawcę. 

6. W przypadku powtórzenia się nagannego zachowania, wychowawca wzywa rodziców, sporządza notatkę z odbytej rozmowy oraz informuje dyrektora szkoły. 

7. Dyrektor szkoły udziela nagany uczniowi.

8. Uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania do nagannej. 

9. W przypadku notorycznego naruszania godności nauczycieli lub pracowników szkoły przez ucznia, szkoła zgłasza ten fakt na policję oraz kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego postępowania.

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia
 1. Nauczyciel, który jest świadkiem agresywnego zachowania (bójka, pobicie), zobowiązany jest do natychmiastowego odizolowania uczestników zajścia i przerwania aktu agresji.
 2. Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo i ewentualną konieczną pomoc medyczną wszystkim uczestnikom zajścia. Jeśli to możliwe zostaje przeprowadzona rozmowa mająca na celu ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia.
 3. zaistniałej sytuacji nauczyciel informuje wychowawcę klasy, który wraz z pedagogiem/psychologiem szkolnym przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem, uświadamiając mu nieodpowiednie zachowanie, a następnie zawiera z nim kontrakt dotyczący poprawy zachowania oraz dalszych konsekwencji w przypadku braku poprawy.
 4. przebiegu zdarzenia pedagog/psycholog informuje dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia.
 5. Wychowawca we współpracy z pedagogiem/psychologiem pomaga rodzicom w doborze metod wychowawczych.
 6. W przypadku wystąpienia powtarzających się ataków agresji ze strony tego ucznia, pedagog i wychowawca klasy podejmują współpracę z odpowiednimi instytucjami, w tym z Sądem Rodzinnym.
Procedura postępowania w przypadku, uczniowskich „wagarów” lub samowolnego opuszczenia szkoły.
 1. Wychowawca powiadamia telefonicznie rodziców o nieobecnościach dziecka  na lekcjach.
 2. Ustala we współpracy z pedagogiem szkolnym przyczynę wagarów i miejsca pobytu ucznia w czasie nieobecności w szkole.
 3. Wzywa do szkoły rodziców ucznia i w jego obecności przeprowadza  z nimi rozmowę. Zobowiązuje ucznia do zaniechania wagarów lub samowolnego opuszczania szkoły, a rodziców do kontrolowania frekwencji dziecka. Ustala z rodzicami strategie postępowania.
 4. W przypadku braku poprawy i częstych nieobecności ucznia spowodowanej wagarami informuje o zdarzeniu pedagoga szkolnego.
 5. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzywa rodziców na rozmowę celem wyjaśnienia sytuacji i poinformowania ich o konsekwencjach wynikających z braku realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.
 6. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia Sąd Rodzinny oraz organ prowadzący.

Procedury dotyczące uczniów

- aktualizacja 2022r. -

Uczeń - Nauczyciel

Procedura postepowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.
 2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
 3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
 4. Zawiadamia o tym fakcie rodziców, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 5. Gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji.
 6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się  na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub narkotyków, dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym  Sąd Rodzinny.
Procedura postepowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły lub przy uczniu substancji przypominającą wyglądem narkotyk.
 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji,
 2. Próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
 3. Zabezpieczenie polega na umieszczeniu substancji w dodatkowym opakowaniu oraz komisyjnym opieczętowaniu. W skład komisji powinien wejść nauczyciel, pedagog i dyrektor. W przypadku, gdy znana jest tożsamość ucznia, do którego należy substancja także jego wychowawca, a sam uczeń powinien być obecny przy tych czynnościach
 4. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję.
 5. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

Postepowania w  przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
 2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
 3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
 4. Jeżeli uczeń odda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję.
 5. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
  Procedura postepowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.
  1. Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.
  2. Ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
  3. Przekazać sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi lub pedagogowi szkolnemu.
  4. Powiadomić  rodziców ucznia-sprawcy.
  5. Niezwłoczne powiadomić policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana
  6. Zabezpieczyć ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazać je policji.
  Procedura postepowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów lub ich palenia na terenie szkoły.
  1. Osoba, która zauważy na terenie szkoły ucznia palącego papierosy, (e-papierosy) powinna  poinformować o tym wychowawcę lub pedagoga szkolnego.
  2. Wychowawca/pedagog szkolny w obecności innej osoby dorosłej ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu papierosy, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży. (Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży, ani teczki ucznia- jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji).
  3. Wychowawca/pedagog szkolny zabezpiecza przekazane mu papierosy, rozmawia z uczniem o zdarzeniu, wpisuje uwagę do dziennika.
  4. Wychowawca  wzywa do szkoły rodziców,  których informuje o paleniu papierosów przez dziecko.
  5. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem, zobowiązuje go do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Sporządza notatkę o zaistniałym incydencie, którą podpisuje rodzic  dziecka,
  6. W przypadku nasilenia się zjawiska, wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego   i dyrektora szkoły, wobec wychowanków stosuje kary określone w Statucie Szkoły.
  Procedura postępowania w przypadku posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych.
  1. Jeżeli nauczyciel zauważy u ucznia niebezpieczne narzędzie lub uzyska informację, że uczeń posiada takie narzędzie:
   1. nakłania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu,
   2. powiadamia o sytuacji wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.
  2. Wychowawca deponuje niebezpieczne narzędzie w gabinecie dyrektora szkoły.
  3. Wychowawca powiadamia rodziców i wzywa ich do odbioru narzędzia.
  4. Wychowawca i dyrektor przeprowadzają̨ rozmowę uświadamiająco– dyscyplinującą z uczniem i jego rodzicami (niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia uczniów spowodowane posiadaniem i użyciem niebezpiecznego narzędzia na terenie szkoły, konieczność zwiększenia nadzoru rodziców nad uczniem oraz zaniechania podobnych praktyk w przyszłości, konsekwencje prawne).
  5. Jeśli uczeń odmawia oddania niebezpiecznego narzędzia, nauczyciel odizolowuje ucznia przy pomocy innych pracowników szkoły od pozostałych uczniów, a dyrektor szkoły wzywa policję.
  6. Dalsze postępowanie prowadzi policja.

  Inne ważne procedury

  W szkole

  Procedura postępowania w przypadku kradzieży w szkole
  1. Uczeń ma obowiązek zawiadomić prowadzącego zajęcia o kradzieży natychmiast po stwierdzeniu tego faktu (jeśli kradzież nastąpiła na przerwie- wychowawcę lub pedagoga szkolnego).
  2. Prowadzący przerywa zajęcia, ustala okoliczności zdarzenia i przeprowadza akcję „Szukam”.
   1. przeprowadzenie przeszukania (nauczyciel prosi, aby uczniowie opróżnili tornistry i zawartość ́ kieszeni),
   2. przeprowadzenie rozmowy wychowawcy z grupą (poinformowanie o możliwych konsekwencjach czynu).
  3. W przypadku znalezienia rzeczy:
   1. nauczyciel powiadamia pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły,
   2. pedagog spisuje protokół z przebiegu zdarzenia i powiadamia rodziców poszkodowanego.
  4. W przypadku ustalenia sprawcy kradzieży następuje:
   1. rozmowa wychowawcy, pedagoga ze sprawcą kradzieży,
   2. powiadomienie rodziców sprawcy i rozmowa z nimi,
   3. zadośćuczynienie pokrzywdzonemu (zwrot przedmiotów, przeprosiny),
   4. udzielenie kary zgodnie z systemem kar określonych w statucie szkoły.
  5. W przypadku powtórzenia się kradzieży dokonanej przez tego samego ucznia pedagog wzywa policję i powiadamia sąd rodzinny.
  6. W przypadku nieznalezienia skradzionej rzeczy i trudności z ustaleniem sprawcy:
   1. nauczyciel powiadamia pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły,
   2. pedagog spisuje protokół z przebiegu zdarzenia i powiadamia rodziców poszkodowanego,
   3. jeżeli wartość skradzionej rzeczy przekracza kwotę̨ 20 zł, pedagog lub dyrektor informuje poszkodowanego o jego prawach.
  Procedura postepowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły
  1. W sytuacji dostrzeżenia niszczenia mienia szkolnego lub prywatnego na terenie placówki każdy uczeń́ zobowiązany jest poinformować ́ o tym wychowawcę̨, nauczyciela dyżurującego lub innego pracownika szkoły.
  2. Uczeń, który zniszczył, uszkodził mienie szkolne lub prywatne, bez względu na okoliczności, zobowiązany jest zgłosić ́ ten fakt wychowawcy, nauczycielowi dyżurującemu lub innemu pracownikowi szkoły.
  3. Uczeń będący świadkiem niszczenia mienia szkolnego, jak i prywatnego, jest zobowiązany zgłosić ́ ten fakt wychowawcy, nauczycielowi dyżurującemu lub innemu pracownikowi szkoły.
  4. Uczeń, którego mienie prywatne zostało zniszczone na terenie szkoły, jest zobowiązany zgłosić szkodę wychowawcy.
  5. Nauczyciel lub pracownik szkoły, któremu zgłoszono fakt niszczenia (zniszczenia) mienia szkolnego lub prywatnego, podejmuje następujące działania:
   1. powiadamia wychowawcę ucznia (jeżeli nim nie jest),
   2. powiadamia pedagoga szkolnego,
   3. powiadamia dyrektora szkoły,
   4. informuje rodziców ucznia o wyrządzonej szkodzie.
  6. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem na temat zaistniałej sytuacji, może też skierować ́ ucznia do pedagoga szkolnego.
  7. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem i wychowawcą podejmują decyzję o sposobie zadośćuczynienia lub ukarania sprawcy.
  8. Pedagog szkolny, w porozumieniu z wychowawcą, powiadamia rodziców o konsekwencjach czynu ucznia i rodzaju zastosowanej kary.
  9. Wychowawca ustala z uczniem i rodzicami sposób i termin naprawienia wyrządzonych szkód lub uiszczenia opłaty za ich naprawę.
  10. Rodzice i uczeń́ zobowiązują̨ się do podjęcia pracy nad eliminacją podobnego, szkodliwego zachowania:
   1. w przypadku konieczności pokrycia kosztów lub naprawy zniszczonego mienia rodzice proszeni są o rozmowę̨ z dyrektorem, podczas której ustala się kwotę lub inny sposób naprawienia wyrządzonej szkody;
   2. jeśli szkoda nie zostanie naprawiona w ustalonym terminie, dyrektor szkoły wzywa rodziców do natychmiastowego wywiązania się̨ z poczynionych ustaleń;
   3. procedura ta nie obowiązuje w przypadku uszkodzenia mienia prywatnego, którego posiadanie na terenie szkoły jest zabronione i za które szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

   

  W przypadku, gdy trudno ustalić, kto dokonał zniszczeń, dyrektor szkoły informuje uczniów klasy, w której może być sprawca, o konieczności jego ujawnienia. Jeśli osoba winna nie zostanie wskazana, dyrektor szkoły może zobowiązać do pokrycia całkowitego kosztu naprawy zniszczonego mienia wszystkich uczniów danej klasy.

  Procedury postępowania w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy szkolnej przez rodziców i samowolnego oddalenie się dziecka ze świetlicy

  1. W przypadku nieodebrania ucznia, nauczyciel świetlicy kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka, ustala przyczyny zdarzenia i zapewnia dziecku opiekę do czasu ich przybycia.

  2. Nauczyciel świetlicy przypomina rodzicom, że są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.

  3. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców lub innej upoważnionej osoby dorosłej po kontakcie telefonicznym, nauczyciel świetlicy powiadamia policję, zapewniając dziecku opiekę do czasu jej przyjazdu.

  4. Jeżeli sytuacja powtarza się, nauczyciel świetlicy informuje pedagoga i dyrektora szkoły, którzy rozpoznają sytuację i podejmują dalsze przewidziane prawem działania.

  5. W przypadku samowolnego oddalenia się dziecka ze świetlicy szkolnej, nauczyciel ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia, odnotowuje w dokumentacji jego nieobecność. W przypadku, jeśli pełni opiekę jednoosobowo, powiadamia o fakcie dyrekcję szkoły.

  6. Po odnalezieniu ucznia nauczyciel udziela mu upomnienia i informuje o konsekwencjach złamania zasad regulaminu oraz informuje o zaistniałym fakcie rodziców oraz wychowawcę klasy. 

  7. W przypadku nieodnalezienia dziecka nauczyciel świetlicy informuje o fakcie dyrektora szkoły, rodziców.

  8. Jeśli dalsze poszukiwania podjęte przez szkołę i rodziców nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, dyrektor szkoły powiadamia policję.

  9. Jeżeli zachowanie powtarza się, nauczyciel świetlicy informuje pedagoga i wychowawcę klasy, którzy w porozumieniu z rodzicami podejmują działania zapobiegawcze.

  Zagrożenie, agresja

  Procedura postępowania w przypadku przebywania na terenie szkoły osób trzecich.
  1. Każdy nauczyciel/pracownik szkoły w przypadku, gdy zauważy na terenie szkoły osobę, której zachowanie lub wygląd wzbudza niepokój:
   1. obserwuje zachowanie tej osoby, ustala powody jej obecności w szkole,
   2. w przypadku trudności z ustaleniem tego, pyta ją o cel wizyty w szkole,
   3. jeśli uzna za stosowne, prosi ją o opuszczenie terenu szkoły.
  2. W przypadku powstania wątpliwości lub ujawnienia niepokojącego zachowania z jej strony, nauczyciel/pracownik szkoły informuje dyrektora szkoły i wspólnie z nim podejmuje mediacje w celu nakłonienia osoby trzeciej do jasnego określenia celu swojego pobytu lub też opuszczenia terenu szkoły.

  W sytuacjach drastycznych niezwłocznie powiadamia policję i jednocześnie podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie uczniów i pracowników przed skutkami niebezpiecznych zachowań osoby obcej.

  Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania rodziców i innych osób dorosłych przebywających na terenie szkoły wobec uczniów
  1. Nauczyciel/ pracownik szkoły podejmuje próbę przerwania zachowania agresywnego i wstępnego rozpoznania okoliczności zdarzenia.
  2. Nauczyciel/ pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
  3. W przypadku, gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego, dyrektor szkoły zawiadamia policję.
  4. W sytuacji wyjątkowej (zagrożenia życia, braku dyrekcji w godzinach zajęć popołudniowych w szkole) nauczyciel/ pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia policję.

  Czy masz pytania?

  W większości zadawanych pytań odpowiedź znajdziesz w Statucie Szkoły. Niektóre procedury postępowania w szkole regulują wprost przepisy prawa i dlatego nie są tutaj zamieszczone. W razie pytań prosimy o kontakt mailoy lub telefoniczny.  

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.