INFO

ul. Szkolna 5,
48-100 Lisięcice

KONIEC FERII

Od 18 stycznia uczniowie kl. I-III wracają do szkoły. Plan zajęć taki sami jaki obowiązywał przed świętami. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi zamieszczonymi poniżej. Uczniowie klas IV-VIII nadal mają zajęcia zdalne według planu sprzed ferii.

Reading
Business person

UWAGA WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Rodzice. Z dniem 18 stycznia 2021 roku 

Prosimy dokonywać zakupów wyżywienia przez stronę internetową   https://splisiecice.loca.pl

Podpisaliśmy umowę z inną firmą. Poniże stosowna informacja i adres pomocy do logowania.

 

Bardzo prosimy o zwrot bryloczków obiadowych. Musimy się rozliczyć z firmą.  

 

DLA RODZICÓW. Jesteśmy szkołą otwartą. Naszym celem jest współpraca ze wszystkimi rodzicami naszych uczniów. Zapraszamy na stronę dla rodziców, gdzie można znaleźć ciekawe porady w sprawie dzieci publikowane przez fachowców.

Wejście

DLA UCZNIÓW To co najważniejsze dla każdego ucznia, czyli plan zajęć, wiadomości SU, prace własne koleżanek i kolegów itp.

Wejście Button

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW. Zapraszamy do zapoznania się z sukcesami uczniów naszej szkoły. Uczniowie startują w wielu zawodach, biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, festiwalach i wielu innych rywalizacjach ze swymi rówieśnikami z innych szkół.

Wejście

BIBLIOTEKA SZKOLNA. Zapraszamy do naszej biblioteki

Wejście

ZHP Co słychać w organizacji działającej w naszej szkole? Co porabia aktualnie i jakie podejmuje działania drużyna "ISKRA". Zapraszamy na ich stronę.

Wejście

DOKUMENTACJA SZKOLNA, czyli to wszystko co jest ważne, mniej ważne i mało ważne w działalności szkoły. Na pewno jednak warto tutaj zajrzeć, jeżeli czegoś szukacie.

Wejście
Szanowni Państwo
Od 18.01.2021r. działa w szkole nowy system kontroli pracy stołówki szkolnej. Osoby, których dzieci korzystają ze stołówki dokonują zamówienia posiłków i płatności za pomocą programu dostępnego pod adresem splisiecice.loca.pl.
Na e-mail Państwa przyszedł link aktywacyjny w celu założenia w stołówce konta dla dzieci. Proszę kliknąć w link, a następnie założyć hasło. Na stronie można deklarować posiłki na każdy dzień, dla każdego dziecka, opłacić koszyk - zadeklarowane posiłki, poprzez firmę Przelewy24.
UWAGA
Na szkolnej stronie internetowej jest dostępna instrukcja postępowania i obsługi konta na stołówce.
Osoby, które posiadają nadpłatę z roku 2020 proszę o kontakt z panią Sawicką przed wpłatą za styczeń.
 
 


Administrator

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

dla klas I-III szkół podstawowych

Wyciąg z przepisów do prawidłowej organizacji zajęć w szkole

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 4. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 5. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 6. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 7. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 9. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 15. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.
 16. Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.
 17. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

 1. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 2. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
Administrator

REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO

"STOP UZALEŻNIENIOM"

Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez pedagoga szkolnego oraz nauczyciela plastyki Szkoły  Podstawowej w Lisięcicach w ramach Programu Profilaktycznego na rok szkoły 2020/2021

Cel konkursu

» dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających (alkohol,edukacyjny

nikotyna, narkotyki, dopalacze) i ich wpływu na organizm człowieka,

» propagowanie życia bez nałogów,

» skłanianie uczniów do zachowań asertywnych,

» rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej.

Uczestnicy:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły.
 2. Organizator wyznacza następujące kategorie konkursu:
 3. a) konkurs plastyczny:

- uczniowie kl. I - III szkoły podstawowej - plakat nt. " Mamo, tato nie pal!"

(format A3, technika dowolna),

- uczniowie kl. IV - VI - plakat nt. "Alkohol to twój wróg" ( format A3, technika dowolna),

- uczniowie kl. VII - VIII - plakat nt. "Fonoholizm’ lub „ Cyberprzemoc”       

 ( format minimum A3, technika dowolna).

 1. Prace powinny być samodzielne, nigdzie nie publikowane.
 2. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa uczestników.

Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:

tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa.

 1. Prace konkursowe należy wysłać lub przywieść do szkoły (wrzucić do skrzynki pocztowej przy wejściu).

Termin - do  22.12.2020 roku.

Przebieg konkursu

 1. Prace konkursowe ocenią członkowie komisji konkursowej.
 2. Komisja oceniać będzie:

-  zawartość merytoryczną,

-  kreatywność, oryginalność i pomysłowość,

- formę estetyczną pracy.

 1. Dyplomy, nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej.

Uwagi końcowe

 1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.
 2. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, mogą zostać wykorzystane

w działaniach informacyjno - edukacyjnych  w szkole lub na stronie internetowej szkoły.

 1. Szczegółowych informacji o konkursie udziela p. Małgorzata Szczepańska oraz p. Barbara Chudy.
Administrator

W dniu 30 września 2020r w naszej szkole został ogłoszony miesięczny konkurs czytelniczy skierowany do uczniów i rodziców klas I-III. Jego celem było promowanie czytelnictwa, zaangażowanie dorosłych w czytanie dzieciom,  rozwijanie wyobraźni oraz budowanie więzi między rodzicami a dziećmi. Z początkiem listopada odbyło się podsumowanie konkursu. Przedstawiamy nagrodzonych uczniów:

Klasa 1

Aleksander Klimek, Adam Furmaniewicz, Lena Żełudkowska, Maja Puk

Klasa 2

Zofia Gardias, Paulina Poźniak, Weronika Lisowska, Bożena Brodowicz, Milena Wierzgacz

Klasa 3

Marta Zakrzewska

Wszyscy otrzymali dyplom  „Młodego Czytelnika Miesiąca Października”.

Serdecznie dziękuję uczniom  i rodzicom za  owocną  współpracę.

konkurs

Administrator

bbBiblioteka szkolna ogłasza miesięczny konkurs czytelniczy dla uczniów i rodziców klas I - III

 Cele konkursu:

- propagowanie czytelnictwa;

- zaangażowanie dorosłych w czytanie dzieciom;

- rozwijanie wyobraźni;

- budowanie więzi między rodzicami a dziećmi;

- wychowanie przez czytanie.

Czas trwania konkursu:

Start od 1 do 31  października, rok szkolny 2020/2021

Uczestnicy konkursu:

- uczniowie klas I-III,

- rodzice uczniów klas I-III.

Warunki konkursu:

 - uczniowie, którzy wraz z rodzicem przeczytają największą ilość książek w  miesiącu październiku zostaną nagrodzeni dyplomem i nagrodą rzeczową;

- ilość przeczytanych książek będzie weryfikowana przez bibliotekarza.